BiR MÜSLÜMANIN ALLAH’A KARŞI VAZİFELERİ

1-Tek olan ALLAH,a ibadetinde ihlaslı olması ve ibadetıni ondan başkası için yapmaması.Nitekim ALLAH teala şöyle buyuruyor: “Onlar ancak dini Allah,a tahsis etmekle ve ihlaslı olarak Allah ,a kulluk etmekle emrolundular.(Beyyine-5)
2-Şirkten ,şirk yollarından ve şirke yaklaştıracak her şeyden uzaklaşmak.
3-Allah dostlarıyla dost ,düşmanlarıyla düşman olmak.
4-Her an Allah teala ile murakabe halinde olmak.Allah (c.c),ın daima gözetici olduğunu bilmek. “Her nerede olursanız olun ,O sizinle beraberdir”(Hadid-4)
5-Allah´ ın gazabına sebep olacak haramlardan uzaklaşmak.
6- Allah’ı çokça zikretmek.Çünkü zikir kalbin cilasıdır. “Rabbini çokça zikret .”(Ali imran -41) Peygamber Efendimiz(s.a.v) Allah’ı çokca zikrederdi .(Müslim)
7-Dinde sebat etmek ve istikamet üzere olmak ,bozgunculuk ve fitneler olsa bile istikametten sapmamak. “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol”(Hud -112)
8-Allah’a tevekkül etmek. “Eğer Allah ‘a gerçekten inanıyorsanız O na tevekkül edin “(Maide-23)
9-Kaza ve kadere rıza gösterip sabretmek (her şeyin Allah tan geldiğine inanmak) . “Sana isabet edene sabret”(Lokman-17)
10-Devamlı tevbe ve istiğfar etmek. “Ey müminler topluca Allaha tevbe edin.Umulur ki kurtuluşa erersiniz.”(Nur-31)
11-Farzları ve vacipleri hakkıyla yerine getirmek.Bir kutsi hadiste şöyle buyurulmaktadır : “Üzerine farz kıldığım şeylerden daha sevimli hiç bir şeyle kulum bana yaklaşamaz.(Buhari)
12-Allah’a itaatte yarışmak.Takva ve iyilikte yarışmak. “Rabbinizden bağışlanmaya koşun.”( al-i imran 133 )
13-Allaha itaatte kusur etmemeye, Ona karşı günah işlememeye ve tekrar günahlara dönmemeye gayret göstermek,işlemiş olduğu günahlardan dolayı da pişmanlık duymak.
14-Beşerin kelamını Allah’ın kelamının önüne almamak aklın ve görüşün insanların akıl ve görüşlerinin Allahın kelamının önünde olduğunu diretmemek. “Ey iman edenler!Allah ve resulünün önüne geçmeyin.( hucurat-1)
15-Allah teala ile karşılaşacağımız güne (hesap gününe)Salih amellerle hazırlanmak. “Allaha döndürüleceğiniz günden korkunuz.”( bakara-281)
16-İsanların menfaatleri için dinden bir şey çıkartmamak-eksiltmemek.
17-Allahın dışındaki sevgilerden ve saygılardan kalbi temizlemek.Sadece onun için sevmek.
18-Allahın kitabına saygı göstermek-yüceltmek ve onunla amel etmek. “Her kim Allahın şiarlarını yüceltirse,şüphesiz O (onu yüceltmek)kalplerin takvasındandır.”(hac-32)
19-Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve diğer Mescitleri Allah’ın yücelttiği gibi yüceltmek.
20-Nebiler,alimler ve ana-babalar gibi Allah’ın yücelttiği kişileri Şer-i ölçüler dahilinde yüceltmek.
21-Küçük günahları basit görmeyi terk etmek,çünkü onlar büyük günahların başlangıcıdır.Enes (ra) tabiine şöyle dedi :”Şüphesiz siz bir takım ameller işliyorsunuz o ameller gözlerinize kıldan daha ince gözüküyor.Oysa biz onları peygamberimizin sözüne göre helak ediciler sayıyorduk.”Bu kelam ve kusur tabiinin en faziletlerine yöneltiliyor da acaba Enes (ra)bu halimizi görse ne derdi.
22-Allah teala kerih gördüğü için bidatleri ve günahları kerih görmek.
23-Allahın zatını değil, yaratmış olduğu mahlukatı hakkinda düşünmek.